Zakład Remontowo-Budowlany

"URBI" Spółka z o.o.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 202.050 PLN, NIP: 676-10-19-341, REGON: 350821220, KRS: 0000046234